കളിമണ്‍ ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ വിപണന തൊഴിലാളികളില്‍ നിന്നും വായ്പാ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

 

വായ്പാ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം
Download
കളിമണ്‍ ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ യൂനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ള വായ്പാ പദ്ധതി
അപേക്ഷാഫോറം
കളിമണ്‍ ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ വിപണനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന വായ്പാ പദ്ധതി
അപേക്ഷാഫോറം
വായ്പാ നിബന്ധനകള്‍
Download