കളിമൺ ഉല്പന്ന നിർമ്മാണ യൂനിറ്റുകൾക്കുള്ള വായ്പാ പദ്ധതി -അപേക്ഷാ ഫോറവും നിബന്ധനകളും.

അപേക്ഷാ ഫോറം   /  നിബന്ധനകള്‍

KSPMMWDC/37/2019 ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസും വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകളും

                                 Vehicle re-tender -18-11-2019

 മണ്‍പാത്ര ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ / വിപണന യൂണിറ്റുകളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം