കളിമൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (വിവിധതരം ചെടിച്ചട്ടികൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ, കളിമൺ വിഗ്രഹങ്ങൾ, ചുമർ അലങ്കാര വസ്തുകൾ കമ്പോസ്റ്റ് പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ) സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു, ക്വട്ടേഷൻ തീയതി :: 12/09/2022, അവസാന തീയതി :: 24/09/2022
 1. പത്രക്കുറിപ്പ്
 2. ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്
കളിമൺപാത്ര നിർമ്മാണ-വിപണന മേഖലയിലെ വനിത സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് വായ്പാ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടി
 1. പത്രക്കുറിപ്പ്
വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വായ്പാ പദ്ധതി അവസാന തീയതി : 22/07/2022
 1. പത്രക്കുറിപ്പ്
 2. മാർഗ്ഗരേഖ
 3. ഫോറങ്ങളും, അനുബന്ധങ്ങളും
 4. വായ്പാ കരാറും അനുബന്ധ രേഖകളും
പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു, അവസാന തീയതി : 20/07/2022
 1. പത്രക്കുറിപ്പ്
 2. വിശദാംശങ്ങൾ
 3. അപേക്ഷാ ഫോറം
കളിമൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അവസാന തീയതി : 04/07/2022
 1. പത്രക്കുറിപ്പ്
 2. ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്
 3. മാതൃക ക്വട്ടേഷൻ ഫാറം