പുതിയ വായ്പാ പദ്ധതികള്‍ 25-01-2022

കളിമണ്‍ ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ വിപണന തൊഴിലാളികളില്‍ നിന്നും വായ്പാ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു   വായ്പാ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം Download കളിമണ്‍ ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ യൂനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ള വായ്പാ പദ്ധതി […]

മണ്‍കല കമ്പോസ്റ്റ് പാത്രങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു .Date : 22/02/2021

  കേരള സംസ്ഥാന കളിമണ്‍ പാത്ര നിര്‍മ്മാണ വിപണന ക്ഷേമ വികസന കോര്‍പ്പറേക്ഷന്‍ മണ്‍പാത്ര നിര്‍മ്മാതാക്കളില്‍ നിന്നും താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു 22-02-2021 മണ്‍കല കമ്പോസ്റ്റ് പാത്രങ്ങള്‍ വിതരണം […]

മണ്‍പാത്ര ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ / വിപണന യൂണിറ്റുകളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം

മണ്‍പാത്ര ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ / വിപണന യൂണിറ്റുകളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം Press Release / രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം