പുതിയ വായ്പാ പദ്ധതികള്‍ 25-01-2022

കളിമണ്‍ ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ വിപണന തൊഴിലാളികളില്‍ നിന്നും വായ്പാ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു   വായ്പാ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം Download കളിമണ്‍ ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ യൂനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ള വായ്പാ പദ്ധതി […]

KSPMMWDC/37/2019 ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസും വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകളും

KSPMMWDC/37/2019 ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസും വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകളും Vehicle re-tender -18-11-2019          

മണ്‍പാത്ര ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ / വിപണന യൂണിറ്റുകളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം

മണ്‍പാത്ര ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ / വിപണന യൂണിറ്റുകളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം Press Release / രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം